Zákon č. 161/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 01.06.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. II štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019.