Zákon č. 161/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 01.06.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. II štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2018 - 31.05.2019