Nariadenie vlády č. 154/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.05.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2018 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.06.2018 - 30.06.2018

Pôvodný predpis

31.05.2018