Vyhláška č. 147/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

Platnosť od 25.05.2018
Účinnosť od Po zverejnení oznámenia
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie v Úradnom vestníku Európskej únie vydaného podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humán...

OBSAH