Vyhláška č. 130/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.05.2018
Účinnosť od 26.11.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. októbra 2018 okrem čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 4. novembra 2018, a čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 26. novembra 2018.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.11.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
04.11.2018 - 25.11.2018 Delená účinnosť
28.10.2018 - 03.11.2018

Pôvodný predpis

09.05.2018