Nariadenie vlády č. 117/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Platnosť od 18.04.2018
Účinnosť od 21.04.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.04.2018 Aktuálne znenie