Vyhláška č. 103/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem § 7 ods. 4 druhej vety, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2018 - 31.12.2019