Zákon č. 10/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

Platnosť od 12.01.2018
Účinnosť od 01.03.2018