Zákon č. 81/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 15.04.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem čl. I bodov 44, 50 a 51 a bodu 59 § 72ab, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2017, a okrem čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.10.2017 - 31.12.2017 Delená účinnosť
01.05.2017 - 30.09.2017