Vyhláška č. 67/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli

Platnosť od 29.03.2017
Účinnosť od 01.05.2017 do30.06.2018
Zrušený 187/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2017 - 30.06.2018