Zákon č. 51/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 56/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 08.03.2017
Účinnosť od 01.04.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2017 okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.