Nariadenie vlády č. 45/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH