Zákon č. 344/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I § 2 písm. ah) v bode 4, § 17h v bode 52 a § 52zo v bode 128, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.