Zákon č. 331/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 204 a 209 až 218, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.