Vyhláška č. 318/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Platnosť od 19.12.2017
Účinnosť od 01.02.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/N) – Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučite...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2018 Aktuálne znenie