Zákon č. 289/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.11.2017
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I § 30 ods. 1 písm. k) v šiestom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2017 - 30.06.2018

Pôvodný predpis

28.11.2017