Zákon č. 279/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 299/2017 Z. z., 299/2017 Z. z.)

Platnosť od 21.11.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 33, bodu 34 [§ 67 až 75 a § 77 až 80], bodov 35 až 41, čl. II až V, čl. VII až IX, čl. X bodov 56 až 62, čl. XI, čl. XII bodu 1 [§ 1 ods. 3 písm. a)] a bodu 39 [§ 11 ods. 4], čl. XIII a XIV a čl. XV ...