Zákon č. 276/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. II bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.