Zákon č. 270/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie