Zákon č. 257/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 25.10.2017
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. V šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.