Vyhláška č. 250/2017 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

(v znení č. 266/2018 Z. z., 358/2019 Z. z.)

Platnosť od 20.10.2017
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2021 (za 5 mesiacov)
Zrušený 292/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.