Vyhláška č. 250/2017 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

(v znení č. 266/2018 Z. z.)

Platnosť od 20.10.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 266/2018 Z. z. Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2018 - 31.12.2018