Vyhláška č. 247/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

(v znení č. 97/2018 Z. z.)

Platnosť od 13.10.2017
Účinnosť od 01.04.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2018 97/2018 Z. z. Aktuálne znenie
15.10.2017 - 31.03.2018