Zákon č. 242/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 12 § 23 ods. 4 a § 24 ods. 9, bodu 59 § 50, čl. II bodu 12 § 23 ods. 4 a § 24 ods. 9, bodu 39, čl. III bodu 16 § 22 ods. 4 a § 23 ods. 9, bodu 53 § 49, čl. IV bodu 16 § 20 ods. 9 a § 21 ods. 4, bodu 24, ktor...