Zákon č. 237/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 11.10.2017
Účinnosť od 03.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 2, 3, 5 až 14, § 7 ods. 12 až 29 v bode 15, 16, 17, 19 až 34, 36, 38 až 70, 72 až 75, 77 až 112, 114, 115, 117, 129 až 137, 139 až 141, 144 až 155 a 157, čl. II bodov 3 až 7, 9 až 23, 25 až 29, 32, 34 až 3...