Opatrenie č. 234/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 232/2018 Z. z.

OBSAH