Opatrenie č. 227/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

Platnosť od 29.09.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

227

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. septembra 2017

o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní.

§ 2

Dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.

§ 3

Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Ján Richter v. r.