Opatrenie č. 206/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Platnosť od 22.08.2017
Účinnosť od 01.09.2017 do31.08.2018
Zrušený 233/2018 Z. z.

OBSAH