Zákon č. 2/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 01.01.2017
Účinnosť od 01.07.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. IV bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2017, čl. I bodov 1, 2, 5, 7 až 113, § 243h až 243k v 114. bode, čl. II, čl. IV bodu 18 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017, a čl. III a čl. IV bodov 1 a...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2017 - 30.06.2017 Delená účinnosť
01.03.2017 - 31.03.2017 Delená účinnosť
01.02.2017 - 28.02.2017

Pôvodný predpis

01.01.2017