Oznámenie č. 195/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Platnosť od 25.07.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.