Zákon č. 180/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.07.2017