Vyhláška č. 18/2017 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

(v znení č. 207/2018 Z. z., 178/2019 Z. z.)

Platnosť od 10.02.2017
Účinnosť od 01.07.2019 do19.10.2019

OBSAH