Vyhláška č. 18/2017 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Platnosť od 10.02.2017
Účinnosť od 20.10.2019 do31.12.2019 (za 17 dní)

OBSAH