Zákon č. 177/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.07.2017
Účinnosť od 02.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2017 - 01.01.2018