Vyhláška č. 171/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.06.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. I bodov 11 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.