Zákon č. 164/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.06.2017
Účinnosť od 28.06.2017

OBSAH