Zákon č. 153/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 09.06.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2017 - 31.12.2017

Pôvodný predpis

09.06.2017