Zákon č. 152/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 09.06.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017, okrem čl. I dvadsiateho druhého bodu a čl. II prvého bodu, druhého bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.