Zákon č. 151/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.06.2017
Účinnosť od 01.09.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2017 Aktuálne znenie