Vyhláška č. 132/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

(v znení č. 454/2019 Z. z.)

Platnosť od 31.05.2017
Účinnosť od 01.01.2020