Vyhláška č. 132/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

Platnosť od 31.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017