Vyhláška č. 132/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

(v znení č. 454/2019 Z. z.)

Platnosť od 31.05.2017
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 454/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.06.2017 - 31.12.2019