Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Platnosť od 25.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017

OBSAH