Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Platnosť od 25.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 Aktuálne znenie