Vyhláška č. 98/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2016 Aktuálne znenie