Zákon č. 90/2016 Z. z.Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 25.02.2016
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 21. marca 2016 okrem čl. IV bodov 2 a 3, 14 až 18 a 22 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.