Vyhláška č. 84/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

(v znení č. 387/2016 Z. z., 163/2019 Z. z.)

Čiastka 7/2016
Platnosť od 09.02.2016
Účinnosť od 12.06.2019