Oznámenie č. 82/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 6/2016
Platnosť od 30.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2016.