Oznámenie č. 56/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

(v znení č. 166/2016 Z. z.)

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 30.04.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2016 166/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 29.04.2016