Oznámenie č. 52/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2015 č. MK-3186/2015-110/17632 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť do 31.10.2020
Zrušený 299/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 2. januára 2016.