Vyhláška č. 41/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH